Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ:

Ing. Mgr. Kateřina Sedláčková Králová
IČ: 71986723
Sídlo: Hoštická 475/58, 642 00 Brno
Jsem zapsána u živnostenského odboru Magistrátu města Brna.
Nejsem plátce DPH.
E-mail: umim@nemeckyskaty.cz
Telefon: +420 777 293 352

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

Úvodní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Kateřina Sedláčková Králová, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.nemeckyskaty.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.nemeckyskaty.cz.

1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva (smlouva o poskytování digitálního obsahu) se uzavírají v českém jazyce.

Objednávka
2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, způsobu platby. Platby jsou přijímány platebním převodem nebo přímým bankovním převodem, a to prostřednictvím platební brány po odeslání Vaší objednávky.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky je dodání fakturačních údajů (adresa a jméno kupujícího a počet smluvených lekcí či druh kurzu) prodávajícímu.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí německého jazyka, o čemž bude zákazník předem informován.

2.8 Vlastnické nebo užívací právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, webinářů a konzultací je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití jiného než vyžadovaného software, nebo při použití požadovaného, ale neaktualizovaného softwaru (např. Skypu/Zoomu/Google Meet, internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita. 

Cena, daňový doklad
3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

3.3 V případě zakoupení online produktů (e-book, kurz aj.) přes Simple Shop, obdrží kupující objednávku na uvedený e-mail, stejně tak bude doručen zakoupený produkt či služba po uhrazení. Simple Shop kupujícího automaticky vyzve k úhradě objednávky a po připsání peněz na účet odešle objednaný produkt.

3.4 Prodávající přijímá platby v měně CZK a v některých případech EUR. Po změně volby státu v prodejním formuláři se zobrazí cena ve vybrané měně přímo na prodejním formuláři.

Způsob a forma platby
4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem v CZK/EUR na účet Kateřiny Sedláčkové Králové: 670100-2220966658/6210.

4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

4.3 V případe individuální spolupráce, po dohodnutí termínů lekcí, je kupující povinný uhradit prodávajícímu dohodnutou cenu ještě před započetím lekce/započetím čerpání lekcí z balíčku. 

4.4 Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Způsob dodání
5.1 Výuka přes Skype, ZOOM nebo Google Meet bude poskytnuta v termínu, na kterém se prodávající a kupující domluví. Termín pravidelných lekcí je ustanoven společně během úvodní lekce. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.2 Kurz němčiny proběhne v termínu, který je uveden v přihlášce na kurz. V případě změny termínu z důvodu lektora bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

5.3 Při koupi jazykových služeb bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. 

5.4 Elektronické materiály jsou odesílány do 3 pracovních dnů po připsání platby. Po dodání materiálů je kupující povinen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistí-li kupující nedostatky nebo vady, je povinen kontaktovat prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

5.5 Lekce v rámci služby Mentoring bude dodána v předem smluvený den a připomínkována rovněž ve smluvený den. Materiály jsou zasílány na uvedenou e-mailovou adresu, není-li dohodnuto jinak.

5.6  Zakoupené lekce německého jazyka, i ve zvýhodněném balíčku, jsou nevratné a jejich platnost je 6 měsíců.

Zabezpečení a ochrana autorských práv
6.1 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online lekce, online kurzy, e-booky aj.) včetně jejich obsahu, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. 

Odstoupení od smlouvy
7.1 Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele: Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky: Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Kontaktujte mě v tomto případě na adrese umim@nemeckyskaty.cz spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení.

Upozornění dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy také nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

Peníze za produkt/službu budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístupy do produktu.

7.3 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího: Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti, kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.1. VOP)

7.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Absence na individuálních online lekcích němčiny
8.1 Kupující může během předplaceného období lekcí německého jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím telefonu nebo e-mailu na umim@nemeckyskaty.cz. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci je účtována v plné výši.

8.2 V případě, že se kupující omluví více než 24 hodin před lekcí, má možnost si lekci nahradit. V případě jiných volných termínů ze strany prodávajícího je možno lekci nahradit v jiném termínu v následujících 7 dnech od zrušené lekce. 

8.3 Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce němčiny, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

8.4 V případě vážné nemoci či dovolené je možnost individuální domluvy (přerušení kurzu, náhradní termín apod.).

8.5 Zakoupené lekce jsou nepřenositelné a nevratné a platí po dobu následujících 6 měsíců. U kurzů s předem stanovenou dobou trvání (12 či 14 týdnů) není možnost přerušení kurzu.

8.6 Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na umim@nemeckyskaty.cz) pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

8.7 V případě výuky pomocí Mentoringu lze výuku během kurzu přerušit na dobu nezbytně nutnou. Kupující obdrží 1 lekci týdně po celé zaplacené období do své e-mailové schránky. V případě, že kupující (student) vypracované úkoly neodevzdá nebo je odevzdá pozdě, nemá prodávající (lektor) povinnost je připomínkovat. 

Vyloučení odpovědnosti
9.1 Všechny produkty a služby, které nabízí prodávající, slouží pro vzdělávací účely v oblasti německého jazyka a on-line výuky, jazykového seberozvoje a jsou to pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch kupujícího při jejich aplikaci v praxi. Po celou dobu trvání on-line produktu nebo služby je kupující plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch kupujícího je odvislý od řady dalších faktorů, které prodávající nemůže ovlivnit, jako např. kupujícího dovedností, možností, znalostí, schopností, zdravotního stavu, rozhodnutí, které kupující udělá, situace na trhu.

9.2 Záruka přístupu k online produktu trvá po dobu jednoho roku nebo po dobu existence konkrétních webových stránek produktu.

9.3 Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost ani závazky za přesnost obsahu, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytuje na svých stránkách a nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek použití kupujícího (nebo nemožnosti použití) webových stránek prodávající, nebo využití (nebo nevyužití) kupujícím informací a nástrojů poskytovaných na stránkách prodávající a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran.

9.4 Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje kupující prodávající souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Prodávající může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení kupujícího o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy kupujícího, přičemž kupující s tímto souhlasí. Z odběru je možné se odhlásit v každé zaslané nabídce, úplně dole.

Ochrana osobních údajů
10.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Více o Zásadách ochrany osobních údajů zde.

10.2 Kupující i prodávající berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

10.3 Recenze, která najdete na webové stránce www.nemeckyskaty.cz jsou ověřeny. Recenze pochází od zákazníků, kteří opravdu využili služby nebo digitální produkty od Německy s Katy a jsou na web vkládány z FB stránky či skupiny Německy s Katy.

10.4 Kupující, prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

10.5 Automaticky získané osobní údaje: Když kupující navštíví webové stránky prodávající, zaznamenají její používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která byla kupujícímu přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které kupující přišel, webové stránky, které u prodávající kupující navštívil a také datum a délku návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům i bez toho, abych je musela kupujícímu oznamovat.

10.6 Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies: Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě souhlasu kupujícího a je aktivováno z jeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v horní, nebo dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o chování kupujícího se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” v jeho zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda kupující ze svého zařízení již navštívil stránky prodávající. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení internetového prohlížeče kupujícího. Případně kupující může používání cookies také deaktivovat přímo ve svém internetovém prohlížeči.

10.7 Sdělené osobní údaje: Osobní údaje kupujícího se zaznamenají jen tehdy, když je poskytne sám z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno, jaké údaje a za jakým účelem jsou údaje poskytovány.

9.8 Zpracovávání osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Ing. Mgr. Kateřina Sedláčková
IČ: 71986723
Sídlo: Hoštická 475/58, 642 00 Brno

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):

(Simpleshop.cz) Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ: 24197190, DIČ: CZ24197190, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755.

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

a další.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Případní spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou ze strany prodávající vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.nemeckyskaty.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečné ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

 

Srdečně Vám děkuji za Váš čas, který jste strávili čtením těchto obchodních podmínek.